CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DỰ ÁN LÂM SƠN RESORT

Khách hàng có 2 chọn lựa về chính sách cho Biệt Thự Lâm Sơn Resort

CHÍNH SÁCH THỨ NHẤT

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THỨ 2